LT  |  EN
Paieška    

Ketvirtinis žurnalas medikams
 
apie mus | redaktorių kolegija | naujausias numeris | archyvas | autoriams | kontaktai

Rankraščių pateikimas. Pateikdami redakcijai mokslinio straipsnio rankraštį, visi straipsnio bendraautoriai pasirašo lydraštyje, kad autoriai perduoda visas autorines teises leidėjui, jeigu straipsnis bus spausdinamas. Pasirašę autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių ir nėra anksčiau skelbtas spaudoje arba įteiktas, arba planuojamas įteikti kitiems žurnalams, išskyrus tezes ar pranešimo medžiagą. Lydraštyje taip pat pažymima apie galimą interesų konfliktą: autoriai nurodo, ar jie yra tiesiogiai ar netiesiogiai remiami firmos, kurios produktai minimi straipsnyje, taip pat, ar yra susiję su firma, gaminančia ar tiekiančia konkuruojantį produktą.

Rankraščiams prašome naudoti Times New Roman 12 dydžio šriftą, tarpas tarp eilučių –2 intervalai,  paraštės – 2,5 cm. Visi rankraščio puslapiai turi būti sunumeruoti.

Rankraščio struktūra:

1. Titulinis puslapis. Jame turi būti straipsnio pavadinimas, autorių vardai ir pavardės, jų darbovietės (lietuvių ir anglų kalbomis) ir autoriaus, su kuriuo redakcija palaikys ryšius ir spręs iškilusius klausimus, pavardė, darbo adresas, elektroninio pašto adresas, telefonų numeriai.

2. Pirmasis puslapis. Pakartojamas straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis (autorių pavardžių ir įstaigos pavadinimo prašome nerašyti – ši rankraščio dalis bus siunčiama recenzentams). Po straipsnio pavadinimo turi būti nurodyti ne daugiau kaip 5 reikšminiai žodžiai (key words) lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnio santrauka (abstract) turi būti parašyta (ne daugiau kaip 350 žodžių, tačiau ne mažiau kaip 150 žodžių) lietuvių ir anglų kalbomis; joje turi aiškiai atsispindėti darbo tikslas (objective), tyrimo medžiaga ir metodai (materials and methods), rezultatai (results) ir išvados (conclusions). Santraukoje terminų sutrumpinimų neturi būti.

3. Straipsnio tekstas pradedamas nuo trečio puslapio. Jis turi būti suskirstytas į atskirus skyrius:

3.1. Įvadas, kuriame apibūdinamas straipsnio aktualumas, naujumas ir tikslai.

3.2. Tyrimo medžiaga ir metodai, kur išsamiai aprašoma tyrimo medžiaga ir metodai. Gana išsamiai aprašomi statistiniai metodai. Tyrimai su žmonėmis turi būti atlikti, remiantis 1975 metų Helsinkio deklaracijos principais (papildytais 2000 metais); pageidautinas Lietuvos bioetikos komiteto leidimas; eksperimentai su gyvūnais – remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kurie reglamentuoja laboratorinių gyvūnų priežiūrą ir jų panaudojimą.

3.3. Rezultatai. Duomenys tekste neturi kartoti lentelių ir paveikslų duomenų.

3.4. Rezultatų aptarimas (diskusija) turi būti susijęs su straipsnyje skelbiamų tyrimų rezultatais.

3.5. Išvados turi glaustai apibendrinti straipsnyje aptartų tyrimų rezultatus.

Pastaba: literatūros apžvalgų, klinikinių atvejų aptarimų ir informacinių straipsnių struktūra gali skirtis nuo aprašytosios.

4. Literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir bendrais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals; www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Literatūros šaltiniai surašomi pagal citavimo eiliškumą tekste. Cituojant literatūros šaltinį tekste pirmą kartą, laužtiniuose skliausteliuose nurodomas jo numeris, pvz., [1]. Rekomenduojama cituoti daugiausia paskutinių penkerių metų publikacijas.

Cituojant straipsnį iš žurnalo, autorinėje eilutėje reikia nurodyti iki šešių autorių. Jeigu autorių daugiau negu šeši, nurodyti šešis pirmuosius su santrumpa „ir kt.”, „et al.”:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25; 347(4):284-7.

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002; 935(1-2):40-6.

Knygos ir monografijos:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Skyrius iš knygos:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113

Elektroninės publikacijos:

CD-ROM:

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.

Straipsnis internete:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6):[about 3 p.].  www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

Jei straipsnis ne anglų kalba, pavadinimas pateikiamas originalo kalba. Kirilica ir kitais rašmenimis parašyti straipsniai transkribuojami lotyniškomis raidėmis.

Lentelės pateikiamos atskiruose lapuose, atspausdintos dvigubu intervalu ir sunumeruotos pagal eiliškumą, kaip nurodoma tekste. Kiekviena lentelė turi turėti pavadinimą. Paaiškinimai ir sutrumpinimai pateikiami nuorodose lentelės apačioje. Elektroninėje formoje lentelės ir diagramos ruošiamos MS Word arba MS Excel formatu.

Jeigu cituojamas straipsnis turi skaitmeninį objekto identifikatorių (DOI), šis numeris nurodomas aktyvia nuoroda.
Wilhelm Kuker, Thomas Nagele, Agnieska Korfel, Stefan Heckl, Eckhard Thiel et al. Primary central nervous system lymphomas (PCNSL): MRI features at presentation in 100 patients. Journal of Neuro-Oncology. 2005; 72: 169–177. http://dx.doi.org/10.1007/s11060-004-3390-7“.

Iliustracijos pateikiamos dviem būdais:

  1. Patalpinamos rankraštyje toje vietoje, kur turi būti atspausdintos.
  2. Pateikiamos jpg arba tif formatu (rezoliucija – 300 dpi). Iliustracijos pateikiamos nespalvotos; spalvotos iliustracijos gali būti spausdinamos tik autoriaus sąskaita.

Grafikai pateikiami MS Excel formatu.

Lotyniški terminai rašomi kursyvu. Skaitmeninės išraiškos žymimos naudojantis tarptautine SI matavimo vienetų sistema.

Recenzavimas. Mokslinius straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du recenzentai – aktyvūs mokslininkai, kurių interesų sritis artima straipsnio problematikai. Recenzentus parenka mokslinis redaktorius. Autoriai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzijoje pateiktas pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabą neatsižvelgia.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ žurnale publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimo forma ir vertinami trisdešimčia valandų.

Rankraščiai pateikiami el. pašto adresu:

Pasiteirauti galima:

tel.: (8 ~ 5) 247 6309, (8  686) 73 433

el. paštas

Redakcijos adresas:

„Medicinos teorija ir praktika” 

Grybo g. 32, 10318 Vilnius, Lietuva


Į pradžią
Redakcijos adresas:
„Medicinos teorija ir praktika”
V. Grybo g. 32
10318 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 247 6309
El. paštas

Programavimas: www.mikrospektras.lt - interneto svetainių kūrimas